Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Tehotenské štipendium

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

Tehotenské štipendium je určené najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Kto má na štipendium nárok?

Podmienky:

– musí ísť o študentku, ktorá je tehotná,

– táto študentka má trvalý pobyt v SR,

– nesmie poberať dávku – tehotenské zo Sociálnej poisťovne.

Študentka si podá písomnú žiadosť (dostupná na stránke školy), ku ktorej musí priložiť:

– lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu (podľa zákona) t.j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva a

– potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

V žiadosti študentka školy uvedie aj bankový účet vedený v Slovenskej republike, na ktorý bude vysoká škola posielať tehotenské štipendium.

Študentka zašle vyplnenú žiadosť s príslušnými prílohami na adresu školy:

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351

960 01 Zvolen

 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Tehotenské štipendium sa priznáva od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac.

O priznaní tehotenského štipendia riaditeľka školy. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

– vznikom nároku na tehotenské,

– vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

– skončením tehotenstva, tj. pôrodom (potratom)

skončením štúdia.

Študentka oznámi škole uvedené skutočnosti do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo. A to buď písomne poštou alebo mailom jancikova.veronika@soshotel.sk, osobne p. Jančíkovej (č. dverí 109) alebo telefonicky na 0915 978 651.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia – žiadosť študent.doc

Potvrdenie SP na účely priznania tehotenského štipendia – TS_potvrdenie_od_SP.pdf

Potvrdenie lekára na účely priznania tehotenského štipendia – TS_potvrdenie_od_lekara.pdf

Prejsť na začiatok