Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Nové metódy v škole – lepšie uplatnenie v živote

O projekte http://spoazv.soshotel.sk/projekty/nove_metody/stranka/zaciatok.htm

Modernizácia vyučovacieho procesu na Spojenej škole vo Zvolene

      Slovo modernizácia sa stáva čoraz frekventovanejším vo všetkých oblastiach života, školstvo nevynímajúc. Spojená škola vo Zvolene nechce ostať bokom, preto sa aktívne zapája do mnohých projektov, ktoré pomáhajú modernizovať proces výučby. Naším aktuálnym projektom je úspešné zapojenie sa do výzvy vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

      Náš projekt má názov Nové metódy v škole – lepšie uplatnenie v živote. Získali sme grant v celkovej hodnote 165 806,61 EUR, pričom 5% z toho tvoril príspevok od VUC Banská Bystrica.

      Strategickým cieľom projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu s obstaraním a vylepšením didaktických pomôcok v nadväznosti na výstupy reformy školského vzdelávacieho systému. Táto inovácia sa týka viacerých všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov. Učitelia týchto predmetov sa v tomto období počas víkendov vzdelávajú na seminároch, kde získavajú poznatky o nových metódach a formách vo vyučovaní. Zároveň v škole budujeme digitálne jazykové laboratórium, ktoré pomôže modernizovať spôsob výučby cudzích jazykov, ale snažíme sa vybaviť modernou technikou aj ďalšie učebne. V rámci vyučovacieho procesu môžu učitelia využívať interaktívnu tabuľu, vizualizér, data projektor, ale aj ďalšie didaktické pomôcky zakúpené z grantu projektu.

      Projekt je plánovaný na 24 mesiacov, to znamená do septembra 2011, avšak aj po jeho skončení plánujeme diseminačné aktivity v zmysle prezentovania svojich výsledkov pre iných kolegov -učiteľov, rodičov, či odbornú verejnosti.

      Veríme, že moderná škola má svoju budúcnosť, a že naši absolventi budú aj vďaka štúdiu na našej škole nachádzať lepšie uplatnenie vo svojich životoch.

Prejsť na začiatok