Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Moderné služby

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen získala v roku 2008 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom

 „MODERNÉ SLUŽBY“

 V rámci tohto si dovoľujeme poskytnúť základné informácie o projekte a v priebehu celého projektu si môžete na našej web stránke informovať, ako projekt pokračuje, aké výsledky sa dosiahnu, a ako bude prebiehať celý implementačný postup.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov projektu: „MODERNÉ SLUŽBY“

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

ITMS kód Projektu: 26110130010

 Celkové náklady na projekt: 182 483,57 EUR

 Výška poskytnutého NFP: 173 359,40 EUR

 Vlastné zdroje: 9 124,18 EUR

 Štatutár prijímateľa: Mgr. Alžbeta Staníková

skola@soshotel.sk

Projektový manažér, kontaktná osoba pre projekt a koordinátor odbornej aktivity 1.1, 2.1:

PaedDr. Helena Hrnčiarová

hrnciarova.hela@soshotel.sk

 Finančný manažér: Eva Jakubcová

 Administratívny pracovník: Bc. Lenka Bjelić

 Koordinátor odbornej aktivity 3.1: Mgr. Beáta Mogišová

Ing. Ľudmila Verčimáková

Ciele projektu:

 Strategický cieľ projektu

 Cieľom projektu je transformovať obsah a metódy vzdelávania na strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu s využitím inovatívnych foriem a metód za účelom skvalitnenia vzdelávania pre potreby trhu práce.

Globálny cieľ operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ sa projekt snaží dosiahnuť prostredníctvom transformácie a inovácie vzdelávania v 3 vybraných odboroch – hotelová akadémia, kaderník a kozmetik, kozmetička, vizážistka.

Väzba na príslušné ciele výzvy

 Cieľom opatrenia 1.1 je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva viaže, je: inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt smeruje k naplneniu oboch cieľov, a to transformáciou obsahu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem vzdelávania.

Špecifické ciele projektu

Príprava vzdelávacieho programu v 3 odboroch hotelová akadémia, kaderník a kozmetik, kozmetička, vizážistka
Preškolenie približne 40 učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a učiteľov jazykov
Vytvorenie 22 nových didaktických pomôcok pre zavedenie bilingválneho vyučovania vo vybraných odborných predmetoch

Väzba na strategický cieľ projektu

Prostredníctvom prípravy vzdelávacieho programu, inovácie didaktických pomôcok prispôsobíme vzdelávanie na našej strednej škole potrebám trhu práce a spoločnosti, čo taktiež prispeje k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Cieľové skupiny:

 Pedagogickí zamestnanci stredných škôl

Žiaci stredných škôl

Charakteristika cieľovej skupiny:

Cieľová skupina pedagogickí zamestnanci:

projekt sa dotkne 60 pedagogických pracovníkoch v odboroch hotelová akadémia, kaderník a kozmetik, kozmetička, vizážistka
pomer mužov a žien 50 : 50

Cieľová skupina žiaci:

projekt sa dotkne v každom ročníku 55 žiakov v odbore kozmetik, kozmetička, vizážistka, 120 v odbore hotelová akadémia a 30 v odbore kaderník žiaci pochádzajúci zo Zvolena a blízkeho okolia žiaci vo veku 15 – 21 rokov v každom ročníku je 7 – 10 rómskych žiakov

Stručný opis projektu:

 Oblasť služieb je špecifická tým, že podlieha neustále meniacim sa trendom a taktiež zvyšujúcim sa nárokom a požiadavkám zákazníkov. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu na trhu práce požadovaných odborníkov v odboroch hotelová akadémia, kaderník a kozmetik, kozmetička a vizážistka. Súčasná situácia je taká, že na niektoré predmety, ktoré sa vyučujúci v spomínaných odboroch nie sú učebné materiály vôbec, prípadne sú zastaralé. Je nevyhnutné, aby škola držala tempo s najnovšími trendami a zavádzala nové metódy a formy výučby, inovovala učebné texty a didaktické pomôcky. Požiadavka trhu práce na ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov absolventov je v súčasnosti samozrejmosť a dá sa konštatovať, že študenti nie sú veľmi dobre jazykovo zdatní, preto je potrebné dať väčší dôraz na vyučovanie predmetov v cudzích jazykoch, osvojenie si odbornej terminológie a komunikačných zručností.

Vzhľadom na nevyhovujúcu súčasnú situáciu vyučovacieho procesu (najmä zastaralé didaktické pomôcky) hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie učebných plánov, učebných materiálov, e-learningových modulov, demonštračných DVD s praktickými ukážkami, ktoré sa môžu stať vzorom a inšpiráciou pre iné školy a poslúžiť nielen vo vyučovacom procese, ale aj na realizáciu externej formy štúdia, celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov.

Projekt s názvom Moderné služby začala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu realizovať v mesiaci február 2009. Pedagogickí pracovníci v spolupráci s externými konzultantmi (napr. prof. Ing. Patúšom PhD. z UMB, salónu Pierot, firiem L´Oreal, Wella, Glamour, z hotela Academic, s MUDr. Breznickou) vypracovali vzdelávacie programy pre 3 odbory, na ich základe 5 učebných materiálov a učebné materiály v cudzích jazykoch – 3 v anglickom a 3 v nemeckom jazyku. Ďalej terminologické slovníky pre 3 odbory, 5 e-learningových modulov, 3 demonštračné DVD materiály. Cez letné prázdniny sa učitelia zúčastnili intenzívneho školenia z metodologických postupov a odbornej terminológie, a tiež majstri odbornej výchovy vzhľadom na to, že budú viesť bilingválne vyučovanie v odborných predmetoch v cudzom jazyku. Preškolili sa aj učitelia jazykov kvôli tvorbe nových odborných učebných textov v cudzom jazyku. Koncom roka 2009 prebehlo školenie učiteľov v práci s výpočtovou technikou.

Po ukončení realizácie projektu budú vzdelávacie programy odzrkadľovať potreby a záujmy žiakov a pedagógov, vyučovací proces bude obohatený novými formami a metódami výučby. Inovácia učebných plánov zabezpečí, že žiakom bude poskytnuté špičkové vzdelávanie podľa najnovších poznatkov a trendov z príslušnej oblasti, vo vyučovacom procese budú na zlepšenie názornosti používané moderné didaktické pomôcky s využitím informačných a komunikačných technológií. Podstatnou časťou vzdelávacieho procesu budú ukážky pracovných postupov z demonštračných materiálov. Zvýšením dôrazu na jazykovú zdatnosť, kreatívnosť, samostatnosť, prácu s informačnými a komunikačnými technológiami sa absolventom otvorí nielen domáci pracovný trh, ale nebudú mať problém zamestnať a uplatniť sa aj v zahraničí.

Projekt bolo možné realizovať aj z dôvodu, že Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu disponuje vysokokvalifikovaným kolektívom učiteľov odborných predmetov, jazykov a majstrov odbornej výchovy a tým boli splnené predpoklady na úspešnú realizáciu aktivít projektu. Pedagogickí pracovníci patria medzi špičkových odborníkov vo svojich odboroch, navyše pracujú v oblastiach, ktoré podliehajú častým zmenám a svojpomocne sú nútení ich zakomponovávať do vyučovacieho procesu. Učitelia pri svojej činnosti dlhodobo spolupracujú aj s externistami a s pedagógmi zo zahraničia, ktorí sú tiež zárukou kvalitných výstupov.

Prejsť na začiatok