Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Predmetové komisie

Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy.Predmetová komisia je oporou vedenia školy pri realizácii školskej politiky v podmienkach príslušnej školy. Je to pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole.

PK vypracováva Plán práce PK na základe strategického cieľa školy, hlavných koncepčných úloh školy a na základe cieľov a úloh vo výchovno-vzdelávacom procese. Plán práce PK je súčasťou Plánu práce školy na školský rok:

Na našej škole pracuje 5 predmetových komisií:

  • Predmetová komisia č. 1 – spoločensko-vedných predmetov,
  • Predmetová komisia č. 2 – cudzích jazykov,
  • Predmetová komisia č. 3 – prírodovedných predmetov,
  • Predmetová komisia č. 4 – odborných predmetov spoločného stravovania a gastronómie, 
  • Predmetová komisia č. 5 – odborných predmetov služieb,

Vedúci predmetových komisií

PK č1. vedúca: Mgr. Martina Stašeková

PK č2. vedúca: PhDr. Fabíková Ľubica

PK č3. vedúca: PaedDr. Erika Popiková

PK č4. vedúca: Ing. Sečkášová Eva

PK č5. vedúca: Mgr. Svetlana Mytyzeková

Hlavné ciele predmetovej komisie,

spočívajú v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok. Zabezpečiť ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. Realizovať plnenie úloh z Plánu hlavných úloh ZŠ na školský rok. Dodržiavať a uplatňovať vzdelávacie štandardy a zabezpečiť kontrolu vypracovania časovo-tematických plánov z jednotlivých predmetov. Predmetová komisia sa ďalej podieľa na uplatňovaní environmentálnej výchovy a primárnej drogovej prevencie.

Činnosť predmetovej komisie.

Jednou z hlavných náplní predmetovej komisie je prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a tematickými celkami. Ďalšou činnosťou predmetovej komisie je inšpirovať žiakov, aby na základe svojich schopností dosiahli čo najvyššiu odbornú a ľudskú úroveň. Činnosť a aktivita predmetovej komisie smerujú tiež k výchove samostatného a tvorivého žiaka pre ďalšie úspešné štúdium rôznych povolaní.

Prejsť na začiatok