Zvonenie

hodinaoddoprestávka po hodine
0 hodina6:55 – 7:40 5 minút 
1 hodina7:45 – 8:30 5 minút 
2 hodina8:35 – 9:20 5 minút 
3 hodina9:25– 10:1020 minút 
4 hodina10:30– 11:155 minút 
5 hodina11:20– 12:0535 minút 
6 hodina12:40 – 13:25 5 minút  
7 hodina13:30 – 14:15 5 minút  
8 hodina14:20 – 15:05 5 minút  
9 hodina15:10 – 15:55 5 minút  
10 hodina16:00– 16:45 5 minút  
11 hodina16:50 – 17:35 5 minút  
12 hodina17:40 – 18:25 
Prejsť na začiatok