Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Ciele školy

Komplexne vzdelávacie zariadenie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnej príprave, ale i postsekundárnom odbornom vzdelávaní s možnosťou flexibilného využitia rôznych stupňov vzdelávania od trojročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou cez štvorročné až päťročné štúdium ukončené maturitnou skúškou s možnosťou zvyšovania a doplnenia si vzdelania formou nadstavbového a pomaturitného štúdia.
Škola bude poskytovať i odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania – rekvalifikačné kurzy, odborné semináre, doplnkové vzdelávanie pre profesné organizácie, živnostníkov, firmy i NÚP.

 • Zapojenie školy do Európskej siete vzdelávacích inštitúcii
 • Zapojenie školy do vypracovania projektov:
 • Štrukturálne fondy
 • Sociálny fond
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Program Leonardo da Vinci
 • Socrates
 • Mládež pre Európu
 • Vyšegrádska 4

Cieľom výchovy a vzdelávania na úseku teoretického vyučovania je:a) vybaviť žiaka kľúčovými personálnymi a profesionálnymi kompetenciami, ktoré sú potrebné na jeho začlenenie do života spoločnosti a sú zárukou kvalitnej prípravy na budúce povolanie.

Personálne kompetencie:

 • všeobecné vzdelanie
 • komunikačné schopnosti
 • tvorivá práca v tíme
 • tvorivo a kriticky riešiť problémy
 • pracovať s modernými informačnými a komunikačnými technológiami
 • konať slobodne a vedieť niesť zodpovednosť za svoje konanie
 • vedieť sa učiť a uplatňovať filozofiu celoživotného vzdelávania
 • formovať občiansku spoločnosť
 • ovládať cudzí jazyk

Profesionálne kompetencie:

 • odborné vzdelanie
 • získať odborné zručnosti a schopnosti vo zvolenom učebnom, resp. študijnom odbore

b) naučiť žiaka komplexne chápať pojem „zmysel zdravej existencie“ a vo svojom živote ho uplatňovať.

Prejsť na začiatok